Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2011

Människa - djur

Bild
Människan har ett behov av att strukturera tillvaron, ett behov av att gradera, dela in och urskilja. Vi behöver se mönster för att få mening. I viss mån gäller detta nog alla levande varelser eftersom det de facto finns reella strukturer och mönster i tillvaron i form av fysiska lagar och genetiska samband. Andra strukturer och samband, som dem vi skönjer i den historiska utvecklingen, bygger  på verkliga händelser men kan inte alltid fastslås som objektiva fakta - alltför många parametrar, olika intentioner, slumpen, naturliga faktorer osv. gör att historiens strukturer sällan kan bli annat än sannolika. En tredje typ av strukturer som människan ägnat sig åt är i grunden inbillade eller skapade, men lika fullt har dessa kunnat påverka verkligheten på fundamentala och ibland förödande sätt. Människan har exempelvis genom årtusenden skapat olika tudelningar - motsatspar - där den ena gruppen oftast har haft makt över och ansetts överlägsen den andra gruppen:

Gud - människa
Herremän - …